Algemen voorwaarden

§ 1 - Toepassingsgebied en vrijwaringsclausule

(1) De via deze internetwinkel tot stand gekomen rechtsverhoudingen tussen de exploitant van de winkel (hierna "leverancier" genoemd) en zijn klanten zijn uitsluitend de volgende voorwaarden in de versie die op het moment van de bestelling geldt.
(2) Met de verzending van de bestellingen, het boeken van de deelname aan opleidingen en de aanvaarding van de leveringen, aanvaardt de klant de volgende voorwaarden voor de handel, levering en betaling als bindend.
(3) De levering vindt alleen plaats aan commerciële klanten, dealers van deze gespecialiseerde handel en voor het professionele gebruik van permanente make-up producten. De klant is als enige verantwoordelijk voor het bezit van de nodige kwalificaties voor het gebruik van de betreffende producten en voor de naleving van alle wettelijke vereisten voor het gebruik en de marketing ervan.
(4) Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden tegengesproken.

§ 2 - Sluiting van de overeenkomst

(1) De presentatie van artikelen in de internetwinkel vormt geen bindend aanbod van de leverancier om een verkoopovereenkomst te sluiten. Dit dient slechts als een uitnodiging aan de klant om een bestelling te plaatsen.
(2) Door het versturen van de bestelling naar de internetwinkel doet de klant een bindend aanbod om een aankoopdocument voor de goederen in het getoonde winkelwagentje af te sluiten. Door het verzenden van de bestelling aanvaardt de opdrachtgever ook deze algemene voorwaarden, die de enige basis vormen voor de rechtsverhouding met de opdrachtnemer.
(3) De aannemer bevestigt de ontvangst van de bestelling van de klant door een bevestiging per e-mail te sturen. Deze bevestiging van ontvangst van de bestelling houdt geen aanvaarding in van het aanbod van de leverancier om een overeenkomst te sluiten. Het dient slechts als informatie voor de klant dat de bestelling door de leverancier is ontvangen. 1. De verklaring van aanvaarding van het aanbod tot het sluiten van een overeenkomst wordt gedaan bij de levering van de goederen of door middel van een speciale verklaring van aanvaarding.
(4) Alle vermelde prijzen zijn af magazijn in Groot-Brittannië, inclusief BTW, verpakking, levering, levering, opleidingskosten of andere bijkomende diensten.
(5) Een contract voor deelname aan een evenement wordt gesloten tegen betaling van de door de deelnemer gespecificeerde vergoedingen.

§ 3 - Levering en eigendomsvoorbehoud

(1) De geleverde goederen blijven eigendom van de opdrachtnemer tot volledige betaling.
(2) Goederen die op voorraad zijn worden meestal verzonden op de dag van ontvangst van de betaling, indien de bestelling voor 11.00 uur wordt ontvangen, maar uiterlijk op de volgende werkdag. Verzekerde verzending is optioneel voor brieven en meestal verplicht voor pakketten en pakketten en vereist daarom de handtekening van de ontvanger. Eventuele douanerechten zijn voor rekening van de klant. HRH HILL Europe OÜ is niet aansprakelijk voor vertragingen in de levering en de daaruit voortvloeiende ongemakken, indien de leverancier niet verantwoordelijk is voor de vertraging. Dit geldt met name ook voor de optie "expresverzending". De leverancier heeft geen invloed op de prestaties en betrouwbaarheid van de koeriersdiensten. De terugbetaling van de kosten voor expresbestellingen is daarom uitgesloten.
(3) Indien goederen aan de opdrachtnemer worden geretourneerd om redenen waarvoor de opdrachtnemer niet verantwoordelijk is, worden zij alleen tegen vergoeding van kosten geretourneerd. Indien de opdrachtgever afziet van het recht om de goederen opnieuw te verzenden, heeft de opdrachtnemer het recht om eventuele vervroegde verzendkosten in mindering te brengen en de aankoopprijs terug te betalen.

§ 4 - Vervaldatum

De betaling van de koopprijs is verschuldigd bij het sluiten van de overeenkomst en vóór de levering. Betaling per cheque of onder rembours is niet toegestaan.

§ 5 - Garantie en annulering

(1) De garantierechten van de klant worden beheerst door de algemene wettelijke bepalingen, tenzij achteraf anders is beslist. De bepaling in § 6 van dit contract (AV) is van toepassing op de vorderingen van de Afnemer tot schadevergoeding tegen de Leverancier.
(2) De Leverancier aanvaardt geen enkele garantie. Cosmetische producten en instrumenten zijn steriele producten en zijn niet onderworpen aan het recht op teruggave van de goederen volgens de geldende hygiënevoorschriften.
Retourzendingen kunnen alleen worden geaccepteerd als ze in onbeschadigde, ongebruikte en onberispelijke staat zijn en in de originele verpakking worden bewaard. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de goederen bij terugzending goed te verpakken en te beschermen tegen schade tijdens het transport. De vrachtkosten voor het retourneren van goederen zijn voor rekening van de koper.
(3) Een boeking voor deelname aan een evenement is bindend en wordt beschouwd als een bindende verplichting bij de betaling van de kosten. In geval van niet-deelname wordt de betaling ingehouden.
In geval van annulering kan een vordering tot terugbetaling van de reeds betaalde vergoedingen tegen het volgende tarief worden ingewilligd met betrekking tot de organisatorische inspanning die gepaard gaat met de planning: tot 4 weken voor het evenement 100%, tot 2 weken voor het evenement 70%, tot 1 week voor het evenement 50%, tot 1 week voor het evenement, minder dan een week voor het evenement 20%.
De aannemer behoudt zich het recht voor deze te weigeren. Reeds betaalde kosten zullen worden terugbetaald; claims voor annulering of schade zijn uitgesloten.

§ 6 - Disclaimer van garantie, Copyright

(1) Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten, tenzij achteraf anders overeengekomen. De bovengenoemde vrijwaring van schadevorderingen strekt zich ook uit tot de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van de contractant indien de klant vorderingen tegen hen indient.
(2) Schadeclaims wegens schending van het leven, het lichaam of de gezondheid en wegens een wezenlijke schending van de contractuele verplichtingen vormen de uitsluiting van de onder punt 1 genoemde schadeclaims. Essentiële contractuele verplichtingen zijn de verplichtingen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de contractuele doelstellingen, zoals bijvoorbeeld de verplichting van de opdrachtnemer om goederen zonder gebreken die niet gebrekkig zijn in eigendom over te dragen en de eigendom ervan te verwerven. Evenzo zijn schadeclaims die gebaseerd zijn op een opzettelijke en grove nalatige plichtsverzuim door de opdrachtnemer, zijn wettelijke vertegenwoordiger of zijn plaatsvervangers, uitgesloten van de vrijwaring van schadeclaims.
De bepalingen van de productaansprakelijkheidswet (ProdHaftG) blijven onaangetast.
(3) Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade veroorzaakt door gebrek aan kennis bij Afnemer en oneigenlijk gebruik van de producten van Leverancier.
(4) De opdrachtnemer distantieert zich ook uitdrukkelijk van de inhoud en de grafische vormgeving van alle gelinkte websites en distantieert zich daarvan. Deze verklaring geldt ook voor alle links op deze website.
(5) De naam en het logo van de leverancier zijn geregistreerde handelsmerken en genieten auteursrechtelijke bescherming. Iedereen die de inhoud geheel of gedeeltelijk gebruikt of imiteert zonder het vereiste gebruiksrecht te verkrijgen, pleegt een inbreuk op het auteursrecht met juridische gevolgen.

§ 7 - Verbod op toewijzing en verpanding van de opdracht en het pandrecht

Overdracht of verpanding van de vorderingen of rechten waarop opdrachtnemer zonder toestemming van opdrachtnemer door opdrachtgever aanspraak kan maken, is verboden, indien opdrachtgever geen gerechtvaardigd belang bij de opdracht of verpanding aantoont.

§ 8 - Compensatie

Het recht van de klant op verrekening bestaat alleen als zijn verrekenvordering als definitief en absoluut of onbetwist wordt erkend.

§ 9 - Keuze van het recht en plaats van jurisdictie

(1) De contractuele relaties tussen de Leverancier en de Afnemer worden beheerst door het Spaanse recht. Uitgesloten van deze rechtskeuze zijn de dwingende bepalingen inzake consumentenbescherming in het land waar de klant gevestigd is. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is niet van toepassing.
(2) De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie is de maatschappelijke zetel van de Aannemer, tenzij het gaat om een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een speciaal publiekrechtelijk fonds in het geval van de Opdrachtgever.

§ 10 - Scheidbaarheidsclausule

Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

§ 11 - Verzameling van informatie

Tijdens het afrekenen kan de provider niet-persoonlijke informatie over cookies van het AdWords-netwerk van Google verzamelen als een cookie een hoeveelheid gegevens is die op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen en die gekoppeld is aan informatie over de gebruiker. Deze informatie wordt alleen verzameld om de conversie te volgen. Voor meer informatie over het cookiebeleid van Google kunt u het privacybeleid en/of de algemene voorwaarden van Google raadplegen.

§ 12 - Retourneren en ruilen:

De Leverancier zal zich inspannen om producten en diensten van de hoogste kwaliteit te leveren. Om hygiënische redenen mag de leverancier na opening van de verpakking geen retourzendingen meer accepteren.
Retouren en ruilen van ongeopende, hersluitbare producten worden geaccepteerd binnen veertien (14) dagen na de datum van de oorspronkelijke aankoopbevestiging. De Koper zal worden gecrediteerd met de aankoopprijs minus verzendkosten en 20% herbevoorradingskosten voor alle toegestane retourzendingen.
Als we u geld moeten terugbetalen dat u hebt betaald met een kaart die een contractueel overeengekomen of geleverd product of dienst bevat, zullen we u terugbetalen door middel van een creditcardtransactie op de kaart die voor de oorspronkelijke aankoop is gebruikt.
Als wij u geld moeten terugbetalen dat u hebt betaald met een kaart die een contractueel overeengekomen of geleverd product of dienst bevat, zullen wij u terugbetalen door middel van een creditcardtransactie op de kaart die voor de oorspronkelijke aankoop is gebruikt.

§ 13 - Betalingsvoorwaarden

Wij accepteren de volgende kaarten: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa, Visa, Visa Electron, V PAY. Houd er rekening mee dat uw V PAY- of MasterCard Electronic-kaart alleen wordt geaccepteerd als deze is geregistreerd om deel te nemen aan de Verified by Visa of MasterCard SecureCode online authenticatiesystemen.

Het maximumbedrag per transactie voor creditcardbetalingen bedraagt 5 000 EUR per transactie.

Als wij u geld moeten terugbetalen dat u hebt betaald met een kaart die een contractueel overeengekomen of geleverd product of dienst bevat, zullen wij u terugbetalen door middel van een creditcardtransactie op de kaart die voor de oorspronkelijke aankoop is gebruikt.

§ 14 - Voorzorgsmaatregelen voor de beveiliging van de gegevensoverdracht

Om u te beschermen tegen fraude bij het betalen met uw Visa- of MasterCard-kaart, passen wij de beste praktijken toe die worden aanbevolen door internationale kaartorganisaties:

De veiligheid bij het invoeren en transporteren van kaartgegevens wordt gewaarborgd door het gebruik van een SSL-protocol om de verbinding tussen onze server en de betaalserver van onze huisbank te versleutelen.
De authenticiteit van uw kaart wordt geverifieerd door de controlewaarde van de kaart (CVV2) te controleren.
Daarnaast ondersteunt de betaalserver van onze huisbank de authenticatiesystemen van de internationale kaartorganisaties - "Verified by Visa" en "MasterCard SecureCode" - voor de identificatie als authentieke kaarthouder als u geregistreerd bent voor het gebruik ervan.

§ 15 - Inkomende vragen van klanten

We ontvangen vragen van klanten in de vorm van regelmatige e-mails en via ons ticketsysteem. Om u te voorzien van de best mogelijke en efficiënte ondersteuning voor bestaande klanten, eisen wij dat alle inkomende aanvragen worden gedaan met behulp van het e-mailadres dat bij de door u geplaatste bestelling(en) hoort. Als u een account heeft geregistreerd, maar nog geen bestelling heeft geplaatst, vragen wij u uw aanvraag in te dienen via het e-mailadres waaronder uw account is geregistreerd. Voor alle vragen van niet-geregistreerde klanten die nog geen bestelling hebben geplaatst, kunt u een e-mailadres naar keuze gebruiken. Als u echter eenmaal een eerste e-mailadres heeft gekozen, neem dan contact met ons op via hetzelfde e-mailadres, anders wordt uw eerdere communicatie niet opgenomen.

§ 16 - Valuta

Wij accepteren de volgende valuta's: EUR, GBP en USD.